Công ty TNHH một thành viên muối Việt Nam là đơn vị thành viên 100% vốn nhà nước thuộc Tổng công ty Lương thực Miền Bắc. Công ty được thành lập ngày 06/4/2012 theo quyết định của Tổng công ty Lương thực Miền Bắc. Tiền thân của Công ty là Tổng công ty muối Việt Nam – Tổng công ty nhà nước chuyên doanh mặt hàng muối, có nhiệm vụ thu mua muối nguyên liệu do diêm dân sản xuất ra và sản xuất, chế biến muối Iốt cung ứng cho toàn dân.

Theo chủ trương của Chính phủ, muối và lương thực là những mặt hàng thiết yếu của đời sống xã hội, cần thiết phải tổ chức sắp xếp lại trong chiến lược sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước. Cuối năm 2009, Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có chủ trương sáp nhập Tổng công ty Muối vào Tổng công ty Lương thực Miền Bắc. Ngày 06/4/2012, Tổng công ty Lương thực Miền Bắc đã có quyết định thành lập Công ty TNHH một thành viên Muối Việt Nam do Tổng công ty Lương thực Miền Bắc làm chủ sở hữu trên cơ sở chuyển đổi từ các chi nhánh thuộc Tổng công ty Muối (cũ). Ngày 27/4/2012, Công ty chính thức đi vào hoạt động theo kế thừa toàn bộ chức năng, nhiệm vụ của Tổng công ty Muối trước đây.