Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Hội đồng Quản trị thông báo đến Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Muối Việt Nam.

  1. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội

– Thời gian: Từ 8h00  đến 9h00 ngày 7/8/2023 (thứ hai)

– Địa điểm: Hội trường trụ sở chính Công ty cổ phần Muối Việt Nam

Số 74 ngõ 1 phố Phú Viên, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

  1. Đối tượng tham gia Đại hội

Tất cả các cổ đông  có tên trong danh sách cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Muối Việt Nam.

Trường hợp cổ đông không thể trực tiếp tham dự Đại hội, có thể uỷ quyền cho tổ chức/cá nhân dự họp thay. Việc uỷ quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức, cơ quan).

Tài liệu:

A  CÔNG BỐ THÔNG TIN THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI BẤT HƯỜNG

B. CÔNG BỐ THÔNG TIN NGHỊ QUYẾT HĐQT

  1. Thông báo Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023
  2. Chương trình Đại hội
  3. Tờ trình chuyển trụ sở địa điểm công ty
  4. Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ
  5. Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ
  6. Quy chế làm việc của Đại hội

Bài viết liên quan

Công bố thông tin tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2024

Công bố thông tin tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2024 2. Nghị quyết của Hội đồng Quản trị  

Xem thêm

Thông báo tổ chức đại hội đồng thường niên 2024

1.Báo cáo của Ban Kiểm soát 2. Báo cáo SXKD 2023 3.  Báo cáo của HĐQT 4. Chương trình đại hội 5. Tờ trình 10% 6. Tờ trình lựa chọn kiểm toán 7. Tờ trình phân phối lợi nhuận 8. Tờ trình thù lao HĐQT  

Xem thêm

Hồ sơ ĐHĐCD Công ty cổ phần muối Việt Nam 2023

Hồ sơ đại hội (tải về) Báo cáo BĐH về tình hình SXKD Báo cáo của BKS Báo cáo Của HĐQT Chương trình Đại hội Giấy Ủy quyền Tham dự Đại hội Giấy Xác nhận tham dự Đại hội cổ đông Quy chế làm việc Đại hội Thông báo họp gửi cổ đông Tờ trình […]

Xem thêm