Hồ sơ ĐHĐCD Công ty cổ phần muối Việt Nam 2023

Hồ sơ đại hội (tải về)

 1. Báo cáo BĐH về tình hình SXKD
 2. Báo cáo của BKS
 3. Báo cáo Của HĐQT
 4. Chương trình Đại hội
 5. Giấy Ủy quyền Tham dự Đại hội
 6. Giấy Xác nhận tham dự Đại hội cổ đông
 7. Quy chế làm việc Đại hội
 8. Thông báo họp gửi cổ đông
 9. Tờ trình 10%
 10. Tờ trình lựa chọn kiểm toán
 11. Tờ trình phân phối lợi nhuận
 12. Tờ trình Quyết toán thù lao HĐQT
 13. Tờ trình trả nhà số 5-7 Hàng Gà

Bài viết liên quan

Công bố thông tin tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2024

Công bố thông tin tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2024 2. Nghị quyết của Hội đồng Quản trị  

Xem thêm

Thông báo tổ chức đại hội đồng thường niên 2024

1.Báo cáo của Ban Kiểm soát 2. Báo cáo SXKD 2023 3.  Báo cáo của HĐQT 4. Chương trình đại hội 5. Tờ trình 10% 6. Tờ trình lựa chọn kiểm toán 7. Tờ trình phân phối lợi nhuận 8. Tờ trình thù lao HĐQT  

Xem thêm

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Hội đồng Quản trị thông báo đến Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Muối Việt Nam. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội – Thời gian: Từ 8h00  đến 9h00 ngày 7/8/2023 (thứ hai) – Địa điểm: Hội trường trụ […]

Xem thêm