Công bố thông tin về ngày đăng ký Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

 

Bài viết liên quan

Công bố thông tin Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022

Nghị quyết ĐHĐCĐ 20222 Công ty cổ phần muối VIệt Nam

Xem thêm

Thông báo tổ chức đại hội đồng thường niên 2022

1 Công bố thông tin 2.Báo cáo của Ban Kiểm soát  3. Báo cáo SXKD 4.  Báo cáo của HĐQT 5. Báo cáo Thẩm định tài chính 6. Chương trình đại hội 7. Giấy xác nhận tham dự 8. Giấy ủy quyền tham dự đại hội 9. Quy chế làm việc của đại hội 10. […]

Xem thêm

Công bố thông in Nghị quyết của HĐQT về việc gia hạn đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

  Công bố thông in Nghị quyết của HĐQT về việc gia hạn đại hội đồng cổ đông thường niên 2022  

Xem thêm

Công bố thông tin thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông

Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp đại hội đồng cổ đông 2022 Công ty cổ phần muối Việt nam  

Xem thêm

Công bố triệu tập đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần muối Việt Nam

http://muoivietnam.vn/wp-content/uploads/2022/03/cong-bo-thong-tin-ve-viec-trieu-tap-dai-hoi.pdf

Xem thêm