Công bố thông tin Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022

Nghị quyết ĐHĐCĐ 20222 Công ty cổ phần muối VIệt Nam

Bài viết liên quan

Hồ sơ ĐHĐCD Công ty cổ phần muối Việt Nam 2023

Hồ sơ đại hội (tải về) Báo cáo BĐH về tình hình SXKD Báo cáo của BKS Báo cáo Của HĐQT Chương trình Đại hội Giấy Ủy quyền Tham dự Đại hội Giấy Xác nhận tham dự Đại hội cổ đông Quy chế làm việc Đại hội Thông báo họp gửi cổ đông Tờ trình […]

Xem thêm

Thông báo tổ chức đại hội đồng thường niên 2022

1 Công bố thông tin 2.Báo cáo của Ban Kiểm soát  3. Báo cáo SXKD 4.  Báo cáo của HĐQT 5. Báo cáo Thẩm định tài chính 6. Chương trình đại hội 7. Giấy xác nhận tham dự 8. Giấy ủy quyền tham dự đại hội 9. Quy chế làm việc của đại hội 10. […]

Xem thêm

Công bố thông in Nghị quyết của HĐQT về việc gia hạn đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

  Công bố thông in Nghị quyết của HĐQT về việc gia hạn đại hội đồng cổ đông thường niên 2022  

Xem thêm