Tin tức và sự kiện

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

19/07/2023

Hội đồng Quản trị thông báo đến Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Muối Việt Nam. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội – Thời gian: Từ 8h00  đến 9h00 ngày 7/8/2023 (thứ hai) – Địa điểm: Hội trường trụ […]

Nghị quyết của HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCD thường niên 2023

Nghị quyết của HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCD thường niên 2023

28/03/2023

Nghị quyết của HĐQT triệu tập Đại hội  

Hồ sơ ĐHĐCD Công ty cổ phần muối Việt Nam 2023

Hồ sơ ĐHĐCD Công ty cổ phần muối Việt Nam 2023

28/03/2023

Hồ sơ đại hội (tải về) Báo cáo BĐH về tình hình SXKD Báo cáo của BKS Báo cáo Của HĐQT Chương trình Đại hội Giấy Ủy quyền Tham dự Đại hội Giấy Xác nhận tham dự Đại hội cổ đông Quy chế làm việc Đại hội Thông báo họp gửi cổ đông Tờ trình […]

Công bố thông tin Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022

Công bố thông tin Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022

27/05/2022

Nghị quyết ĐHĐCĐ 20222 Công ty cổ phần muối VIệt Nam

Thông báo tổ chức đại hội đồng thường niên 2022

Thông báo tổ chức đại hội đồng thường niên 2022

05/05/2022

1 Công bố thông tin 2.Báo cáo của Ban Kiểm soát  3. Báo cáo SXKD 4.  Báo cáo của HĐQT 5. Báo cáo Thẩm định tài chính 6. Chương trình đại hội 7. Giấy xác nhận tham dự 8. Giấy ủy quyền tham dự đại hội 9. Quy chế làm việc của đại hội 10. […]

Công bố thông in Nghị quyết của HĐQT về việc gia hạn đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Công bố thông in Nghị quyết của HĐQT về việc gia hạn đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

26/04/2022

  Công bố thông in Nghị quyết của HĐQT về việc gia hạn đại hội đồng cổ đông thường niên 2022  

Công bố thông tin thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông

Công bố thông tin thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông

08/04/2022

Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp đại hội đồng cổ đông 2022 Công ty cổ phần muối Việt nam  

Công bố thông tin về ngày đăng ký Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công bố thông tin về ngày đăng ký Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

01/04/2022

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022