VISALCO tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất

Ngày 02/6/2021, tại thành phố Hà Nội, Công ty TNHH một thành viên muối Việt Nam thuộc Tổng công ty Lương thực miền Bắc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) lần thứ nhất chuyển Công ty TNHH Một thành viên Muối Việt Nam (VISALCO)sang công ty cổ phần (CTCP).

 Tài liệu nội dung đại hội

Đến dự Đại hội có đồng chí Phan Xuân Quế Phó Bí thư Đảng ủy Tổng giám đốc Tổng công ty Lương thực miền Bắc. Cùng dự, có Ban lãnh đạo VISALCO, các đơn vị thành viên, các cổ đông tham dự trực tiếp và cổ đông được ủy quyền nhà đầu tư đã mua cổ phần, đại diện cho 4.352.020 cổ phần, bằng 99,6% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đ/c Phan Xuân Quế Phó Bí thư Đảng ủy Tổng giám đốc Tổng công ty Lương thực miền Bắc phát biểu ý kiến chỉ đạo tại đại hội

Đại hội đã được nghe báo cáo tóm tắt quá trình triển khai cổ phần hóa của visalco. Các cổ đông tham gia thảo luận, biểu quyết thông qua nội dung các dự thảo về điều lệ tổ chức và hoạt động; kế hoạch SXKD năm 2021; dự thảo quy chế quản trị của – Công ty Cổ phần, quy chế hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát,…

Ban chỉ đạo Cổ phần hóa visalco cũng  đã công bố các Quyết định cử Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Lương thực miền Bắc tại VISALCO và giới thiệu nhân sự thành viên HĐQT, kiểm soát viên (KSV) nhiệm kỳ I (2021 – 2026) tại VISALCO. Các cổ đông đã biểu quyết thông qua danh sách đề cử, ứng cử và tiến hành bầu cử theo đúng quy định của Ban chỉ đạo. Sau khi công bố kết quả bầu cử, HĐQT, BKS nhiệm kỳ I đã tiến hành phiên họp lần thứ nhất để bầu thành viên HĐQT thực hiện chức trách nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT – Công ty cổ phần và bầu Trưởng ban kiểm soát.

Kết quả bầu cử tại Đại hội, có 100% tổng số phiếu bầu trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thống nhất thành phần HĐQT, BKS của Công ty CP Muối Việt Nam được giới thiệu. Cụ thể các chức danh được Đại hội đồng cổ đông thống nhất bầu chọn như sau:

STT

Họ và tênChức vụ
AHỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
1Đỗ Thanh SơnThành viên HĐQT
2

Đoàn Danh Hưng

Thành viên HĐQT
3Nguyễn Kim SơnThành viên HĐQT
BBAN KIỂM SOÁT
1Nguyễn Thị Thanh TùngTrưởng BKS
2Trần Văn HuyThành viên
3Hồ Thị Thu HằngThành viên

Hội đồng quản trị đã họp phiên thứ nhất, biểu quyết, quyết định giao ông Đỗ Thanh  Sơn- Thành viên HĐQT thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT  Công ty CP Muối Việt Nam

Ban kiểm soát đã họp phiên thứ nhất bầu bà Nguyễn Thị Thanh Tùng – Thành viên Ban kiểm soát giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát

Ngay sau Đại hội, VISALCO sẽ tiến hành đăng ký kinh doanh và chuyển đổi mô hình hoạt động thành công ty cổ phần theo quy định của Nhà nước

 

Bài viết liên quan

Thông báo tổ chức đại hội đồng thường niên 2022

1 Công bố thông tin 2.Báo cáo của Ban Kiểm soát  3. Báo cáo SXKD 4.  Báo cáo của HĐQT 5. Báo cáo Thẩm định tài chính 6. Chương trình đại hội 7. Giấy xác nhận tham dự 8. Giấy ủy quyền tham dự đại hội 9. Quy chế làm việc của đại hội 10. […]

Xem thêm

Công bố thông in Nghị quyết của HĐQT về việc gia hạn đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

  Công bố thông in Nghị quyết của HĐQT về việc gia hạn đại hội đồng cổ đông thường niên 2022  

Xem thêm

Công bố thông tin thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông

Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp đại hội đồng cổ đông 2022 Công ty cổ phần muối Việt nam  

Xem thêm

Công bố thông tin về ngày đăng ký Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  

Xem thêm

Công bố triệu tập đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần muối Việt Nam

http://muoivietnam.vn/wp-content/uploads/2022/03/cong-bo-thong-tin-ve-viec-trieu-tap-dai-hoi.pdf

Xem thêm