Thông báo tổ chức đại hội đồng thường niên 2022

1 Công bố thông tin

2.Báo cáo của Ban Kiểm soát 

3. Báo cáo SXKD

4.  Báo cáo của HĐQT

5. Báo cáo Thẩm định tài chính

6. Chương trình đại hội

7. Giấy xác nhận tham dự

8. Giấy ủy quyền tham dự đại hội

9. Quy chế làm việc của đại hội

10. Thông báo họp của cổ đông

11. Tờ trình lựa chọn kiểm toán

12. Tờ trình phân phối lợi nhuận

13. Tờ trình phê duyệt ký hợp đồng

14. Tờ trình thù lao HĐQT

Bài viết liên quan

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Hội đồng Quản trị thông báo đến Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Muối Việt Nam. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội – Thời gian: Từ 8h00  đến 9h00 ngày 7/8/2023 (thứ hai) – Địa điểm: Hội trường trụ […]

Xem thêm

Hồ sơ ĐHĐCD Công ty cổ phần muối Việt Nam 2023

Hồ sơ đại hội (tải về) Báo cáo BĐH về tình hình SXKD Báo cáo của BKS Báo cáo Của HĐQT Chương trình Đại hội Giấy Ủy quyền Tham dự Đại hội Giấy Xác nhận tham dự Đại hội cổ đông Quy chế làm việc Đại hội Thông báo họp gửi cổ đông Tờ trình […]

Xem thêm

Công bố thông tin Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022

Nghị quyết ĐHĐCĐ 20222 Công ty cổ phần muối VIệt Nam

Xem thêm