Thông báo tổ chức đại hội đồng thường niên 2022

1 Công bố thông tin

2.Báo cáo của Ban Kiểm soát 

3. Báo cáo SXKD

4.  Báo cáo của HĐQT

5. Báo cáo Thẩm định tài chính

6. Chương trình đại hội

7. Giấy xác nhận tham dự

8. Giấy ủy quyền tham dự đại hội

9. Quy chế làm việc của đại hội

10. Thông báo họp của cổ đông

11. Tờ trình lựa chọn kiểm toán

12. Tờ trình phân phối lợi nhuận

13. Tờ trình phê duyệt ký hợp đồng

14. Tờ trình thù lao HĐQT

Bài viết liên quan

Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024

Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024 Công bố thông tin về việc gửi thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024 Mẫu Giấy Ủy quyền Danh sách cổ đông ủy quyền theo nhóm tham dự Giấy xác nhận tham dự đại hội Chương […]

Xem thêm

Nghị quyết của HĐQT ngày 25 tháng 06 năm 2024

Nghị quyết của HĐQT ngày 25 tháng 06 năm 2024

Xem thêm

Công bố thông tin triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần muối Việt Nam

Công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024

Xem thêm

Công bố thông tin tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2024

Công bố thông tin tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2024 2. Nghị quyết của Hội đồng Quản trị  

Xem thêm

Thông báo tổ chức đại hội đồng thường niên 2024

1.Báo cáo của Ban Kiểm soát 2. Báo cáo SXKD 2023 3.  Báo cáo của HĐQT 4. Chương trình đại hội 5. Tờ trình 10% 6. Tờ trình lựa chọn kiểm toán 7. Tờ trình phân phối lợi nhuận 8. Tờ trình thù lao HĐQT  

Xem thêm