Chương trình Đại hội đồng cổ đông lần thứ I Công ty TNHH một thành viên Muối Việt Nam-CTCP

01 Thông báo mời họp

02. Chương trình của đại hội

03. Giấy xác nhận tham dự họp ĐH

04. Giấy ủy quyền tham dự ĐH

05 . Đơn xin ứng cử, đề cử HĐQT, BKS

06. Sơ yếu lí lịch TV HĐQT, BKS

07. Dự thảo Điều lệ Công ty CP Muối Việt Nam

08. Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ Công ty CP Muối VN

09. Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT Cty CP Muối VN

10. Dự thảo Quy chế hoạt động của BKS 2021

11. Tờ trình kế hoạch SXKD

12. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán

13. Tờ trình thù lao HĐQT BKS

Bài viết liên quan

Thông báo tổ chức đại hội đồng thường niên 2022

1 Công bố thông tin 2.Báo cáo của Ban Kiểm soát  3. Báo cáo SXKD 4.  Báo cáo của HĐQT 5. Báo cáo Thẩm định tài chính 6. Chương trình đại hội 7. Giấy xác nhận tham dự 8. Giấy ủy quyền tham dự đại hội 9. Quy chế làm việc của đại hội 10. […]

Xem thêm

Công bố thông in Nghị quyết của HĐQT về việc gia hạn đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

  Công bố thông in Nghị quyết của HĐQT về việc gia hạn đại hội đồng cổ đông thường niên 2022  

Xem thêm

Công bố thông tin thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông

Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp đại hội đồng cổ đông 2022 Công ty cổ phần muối Việt nam  

Xem thêm

Công bố thông tin về ngày đăng ký Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  

Xem thêm

Công bố triệu tập đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần muối Việt Nam

http://muoivietnam.vn/wp-content/uploads/2022/03/cong-bo-thong-tin-ve-viec-trieu-tap-dai-hoi.pdf

Xem thêm